Pandemiýadan soň Ýewropa häkimiýetleri lokdaun wagtynda alnan onlaýn
okuwyň oňaýly taraplaryny derňemäge mejbur bolarlar. Amerikan tehnologiýa
kompaniýasy Chegg tarapyndan geçirilen barlagyň netijesine görä uniwersitetlerde
onlaýn okuwy çaltlaşdyrmak millionlarça okuwçynyň durmuşyny aňsatlaşdyryp
biler, ýöne bu birnäçe kynçylyklara hem sebäp bolup biler.
Netijede,iň köp kynçylyk çekenler Angliýaly talyplar, iň azy bolsa
Germanýaly talyplar diýip aýdylýar. Italiýaly talyplaryň köpüsi lokdaundan
peýdalanyp bilendiklerine, şol bir wagtyň özünde geljege umytly
garaýandyklaryny aýtdy.
"Uniwersitet şäherçesinde bilim almak we uniwersitet şäherçesinde ýaşamak
ajaýyp tejribe. Uniwersitetde okadym we hezil etdim.Chegg Mark Bokser beýleki
tarapdan, näme üçin her okuw ýylynda beýle edýär? Näme üçin köplenç
uniwersitet şäherçesinde ýaşaýar? Näme üçin? has köp pul tölemeli? Eger
islemeýän bolsaňyz? Näme üçin hemmesini birleşdirip bolmaýar? Näme üçin
uniwersitet şäherçesindäki durmuş tejribesi başaryp bilýänleri almaly däl? Näme
üçin synpda uzak aralyk okuwy we synpy birleşdirmeli däl? häzirki wagtda ylmy
we tehnologiki ösüş adamlara saýlamaga mümkinçilik berýär "-diýdi.
Germaniýadan gelen talyplar, pandemiýadan soň okuwlaryny onlaýn dowam
etdirmek isleýärler, Italiýada, tersine, bu meselede has köp höwes bar.
Hünärmenler hökümetleriň sanly okuwa çalt geçmäge taýyn däldigini bellediler.
"Gynansagam, köp institut onlaýn öwreniş hakykatlaryna uýgunlaşyp bilmedi.
Käbir institutlar muny amala aşyrdylar, gowy programmalar düzdüler. Meöne
köpler düýbünden başga tarapa daýanýan ýaly. Pandemiýa prosesi çaltlaşdyrdy, 10
ýa-da 20 ýyl gerek bolar. Pandemiýadan soň ýokary bilim almagyň başgaça
boljakdygyna ynanýaryn "-diýdi.