Roskosmas kompaniýasynyň baş direktory özüniň Telegram kanalynda şeýle
belledi: "Gün antennalar we beýleki elementleriniň gözegçilik astynda düşürilen,
enjam bilen aragatnaşyk ýola goýuldy". "Şeýlelik bilen, Russiýanyň täze Arktik
orbital toparyny ýerleşdirmegiň başlangyjy goýuldy" -diýdi.
Ilkinji “Arktika-M” hemrasy bolan “Soýuz-2.1b” raketasy, Baýkonur
kosmodromyndan Moskwa wagty 09: 55-de uçuryldy. Uçurylandan takmynan
dokuz minut soň, “Fregat” we hemradan ybarat baş bölüm raketanyň üçünji
basgançagyndan aýryldy.
“Arktika-M” ýokary elliptik gidrometeorologiki kosmos ulgamynyň iň az
düzümi iki hemrany öz içine almalydyr, biri-biriniň ornuny tutýan sebitinde
ýerleşýän orbitanyň iş bölüminde biri-birini çalşar. Enjamlar surfaceeriň we
Demirgazyk buzly ummanyň deňizlerine gije-gündiziň dowamynda howa
gözegçiligini, şeýle hem hemişelik we ygtybarly aragatnaşyk üpjün eder.
Bu emeli hemralar, Ýeriň Demirgazyk polýar sebitine we ýanaşyk ýerlere
azyndan 15-30 minutda bir gezek syn berer.