Onuň eýesi salgysyny üýtgetdi, ýöne mikroçip ony tapmaga kömek etdi.
Brendi atly pişik, ýitgiden 15 ýyl soň, Los Anjelesdäki eýesi Çarlz bilen
bagtly ýagdaýda duşuşdy.
"Fox News" -yň ýazmagyna görä, kompýuter ulgamynyň tehnigi 2005-nji
ýylda iki aýlyk çaga pişigini öýüne alyp gitdi. Birnäçe aýdan soň, pişik howluda
gezelenje çykdy we bir ýerde ýitirim boldy.
Çarlz uzak wagtlap gözledi, ýöne netije bermedi. Ol Brendiniň awtoulag
bilen urulmagyndan ýa-da koýot tarapyndan hüjüm edilmeginden gorkýardy, ýöne
şonda-da pişigiň gowy adamlar tarapyndan tapylmagyna we alynmagyna umyt
baglaýar. Birnäçe ýyldan soň Çarlz öňki jaýyndan 65 km uzaklykda täze jaýa göçdi
we tiz wagtdan iki sany täze pişik aldy.
Birnäçe gün ozal Çarlz gaçybatalga jaňyny aldy we telefon belgisini
görkezýän mikroçip bilen bir pişigiň tapylandygyny habar berdi.
“Men muňa şübheli garadym. Ýalňyşlyk öýdüpdim "-diýdi. – Bir million
şansyň biri Brandy. 15 ýyldan beýle bolmagy gaty ähtimal ". Emma soň ol ​​adam
mikroçipiň ýalan däldigine karar berdi we ýetimler öýüne gitdi.
Çarlz derrew pişigi tanady. Ol garry görünýärdi we gaty hordy Çarlz: "Ol
kiçijik pişik ýalydy.
Çarlz: "Men ony gujagyma aldym we ol ses çykaryp başlady. "Ony ýene
gujaklamak gowy boldy" -diýdi.