Lukman yzygiderli iýilen ýagdaýynda saglyk üçin howply bolup biljek
meşhur ertirlik naharlaryny sanap geçdi.
Sagdyn däl ertirlik naharlaryna mysal bolup, däne we tiz taýýarlanylýan
kösükli önümleri atlandyrdy.
Püre uglewod önümidir, gandaky şeker derejesini ýokarlandyrýar, ýagny
ýokary glisemiki görkezijä getirýär. Netijede çalt iýmitlenjek bolup, ilkinji iş
sagatlarynda açlyk duýup, uklap galarys.
Şeýle-de bolsa, hünärmeniň pikiriçe, bitin bugdaý däneleri muňa degişli däl.
Lukman Solomatina beýle iýmitlere, meselem, bal bilen tost goşmazlygy maslahat
berdi, sebäbi bu aşgazan astyndaky uglewodlaryň agramyny artdyrar.
Hünärmen beýleki zatlaryň arasynda ter gysylan şirelerden ýüz öwürmegi
maslahat berdi.
"Täze sykylan şireler hakykatdanam howply bolup biler, esasanam boş
aşgazanda, düzüminde köp organiki kislotalar bar" -diýdi.
Solomatinanyň pikiriçe, bu önümleriň ýetirýän zyýany ýaş ýagdaýyna we
ýaşaýyş durmuşyna baglydyr. Şeýle hem, şeýle ertirlik naharlarynyň biriniň ýa-da
ikisiniň adamyň saglygyna hiç hili täsir etmejekdigini, ýöne sanawda görkezilen
önümleri yzygiderli kabul etmezligi maslahat berýändigi bellenilýär.