Ofislerdäki işgärler internetiň elmydama bardygyna öwrenişýärler.
Kärdeşiňize faýl iberip, potensial potratçynyň zerur maglumatlary we
aragatnaşyklaryny tapyp, printere birikdirip we resminama çap edip bilersiňiz.
Emma bu, hemme ýerde kabelleriň we öýjükli diňleriň ýerleşýän şäherinde şeýle
infrastruktura girmän uzakda işleýän bolsa näme etmeli?
Şeýle kompaniýalar hemra interneti arkaly çözgüt tapýar. Onuň kömegi bilen
işgärler kärdeşleri we ýakynlary bilen aragatnaşyk saklap, tanyş hyzmatlara we
gurallara girip bilerler. Netijede, özlerini has rahat duýýarlar we has öndürijilikli
işleýärler.
Sputnik interneti şeýle düzülendir: hemralar ýerden signal alýan we öz
çägindäki ýörite stansiýalara paýlaýan geostasionar orbitada ýerleşýär. Stansiýa, öz
gezeginde, ulanyjy enjamlaryna: marşrutizatorlara ýa-da kompýuterlere signal
iberýär. Şeýle stansiýa gury ýerde-de, daşarda-da oturdylyp bilner.