Wegetarianlar kömelek hakda köp zat bilýärler. Sebäbi kömelek haýwan
gelip çykyşy bolmadyk belogyň iň oňat çeşmelerinden biridir. Et iýýän adamlar
köplenç kömelegiň gymmatyna äsgermezlik edýärler, olara baha bermeýärler.
Kömelekleri iýmitiňe goşmagyň köp sebäbi bar. Ilki bilen, kömelekleriň
wegetarianlar we haýwanlardan gelip çykýan belok önümlerinden ýüz öwren
beýlekiler tarapyndan ýokary baha berilýän ýokary belok düzümidir. Adaty
berhizli adamlar köplenç kömeleklerden el çekip, düzümindäki witaminlerden we
minerallardan mahrum bolýarlar.