Ýer ýüzünde Marsa meňzeş birnäçe ýer bar.
Mysal üçin, Çilidäki onlarça ýyllap ygal düşmän bilýän Atakama çöli,
Meksikadaky janly-jandarlar üçin aşa çylşyrymly şertli Piko de Orizaba wulkany,
hatda alymlaryň pikirine görä käbir mikrobedenleriň ýaşap bilerler Antarktidadaky
Wostok köli. (Munuň özi Marsda şuňa meňzeş ýagdaýlara umyt döredýär).
Şeýle-de bolsa, Sahara, görnüşi taýdan Marsa iň ýakyndyr. Esasanam
kosmosa seretseň. Ýapon kosmonawty Soçi Noguçi Halkara kosmos
stansiýasyndan Afrikadaky bu giň çöli görkezdi. Hatda teswir ýazypdyr: "Mars
däl-de, Sahara", sebäbi surata göz aýlamak bilen bulaşdyrmak hakykatdanam
aňsat.
“Näme üçin beýle uly? – ulanyjylar soraýarlar. "Dünýäniň ýarysyny alýar".
"Bu edil Marsa meňzeýär" diýip teswirçiler ýazýarlar. "Marsa meňzeş,
100%."