Polewskoý şäheriniň golaýyndaky Ýekaterenburgdan 57 km uzaklyk tokaýda
täsin bir köl bar. Aýratynam ol gyşda täsir galdyrýar. Daş-töweregindäki hemme
zat garyň we buzuň aşagyndaka, suwuň üsti bu ýerde şöhle saçýar. Köl Ural
aýazlarynda-da doňmaýar. Şol sebäpden, suw oňa degmeýän ýaly görünmese-de,
ýerli ýaşaýjylar oňa Ýyly köl diýýärler. Bu adaty manyda termiki çeşme däl.
Ýyly köli kiçi. Demirgazykdan günorta takmynan 60 metre, ini 25 metre çenli
uzalyp gidýär. Kenarlar pes, esasan batgalyk. Bu ýerde çuňňur. Diňe käbir ýerde
çuňlugy takmynan 1 metre ýetýär. Suw arassa we aýdyňdyr. Käbir ýerlerde
ýykylan agaçlar düýbünde ýatyr. Suw ösümlikleri kölde ösmeýär we balyk hem
görünmeýär.