Bedeniňizde bagt gormony näçe köp bolsa, siz şonça-da köp wagtlap sabyrly
ýagdaýda galyp bilersiňiz.
Ýaponiýanyň ylmy barlagçylary, serotaniniň öz-özünden bölünip
çykmagynyň syçanlaryň uzak wagtlap açlyga çydamlylygyny artdyrýandygyny
ýüze çykardylar.
Doktor Katsuhiko Miýazaki: "Serotonin, özüni alyp barşyň
neýromodulýatorlaryndan biridir, keýpiňi, uky oýanmagyň we işdäňi sazlamaga
kömek edýär" -diýdi.
Serotoniniň beýniniň dürli ýerlerine nähili täsir edýändigine düşünmek,
antidepressant dermanlaryň giňden ulanylýan görnüşi bolan saýlama serotoniniň
gaýtadan kabul ediş ingibitorlarynyň (SSRI) ösmegini gowulaşdyryp biler.
Doktor Miýazaki: "Bu, geljekde syçanjygyň depressiýa modellerini ulanyp
öwrenmek isleýän sebitimiz ". “Şeýlelik bilen, bütin beýnini däl-de, tutuş beýnini
nyşana alýan has köp maksatly bejergileri tapyp bileris.