Muny goşa slaýder diýip atlandyryp bolar.
“Letsgodigital” kompaniýanyň ýakyn wagtda hödürlemeli adaty bolmadyk
“Samsung Galaxy A82” smartfonynyň dizaýnyny mälim etdi. Onuň esasy
aýratynlygy slaýder dizaýny bolar – korpus diňe bir ýokaryk däl, eýsem aşak hem
hereket eder.
Ekrany gymyldatsaňyz, smartfonda kameralar bar we ony süýşürseňiz,
smartfon kiçijik göçme gürleýjisi ýaly işlemegi üçin goşmaça gürleýji açylýar.
Nokia N95-de şuňa meňzeş pikir bardy, diňe aşagynda sanly düwmeler toplumy,
ýokarsynda pleýeri dolandyrmak üçin goşmaça düwmeler bar.
Nokia N95-den tapawutlylykda bu Samsung smartfony tutuş korpusy däl-
de, eýsem ekrany bilen ýokarky paneli galar Bu esasanam gapdal suratlarda
görülýär.
Şuňa meňzeş düşünjeler ASUS tarapyndan içerde işlenip düzüldi. Myş-
myşlara görä, Zenfone 5 goşa süýşüriji bolmalydy, ýöne ahyrynda has klassiki
smartfon boldy.
Görnüşinden, “Galaxy A82” öňdebaryjy flagman smartfonyna öwrülip biler.
Onuň bahasy we senesi barada entek maglumat ýok.