Bu zenan öz öýünde geň galdyryjy, täsin dünýäni döredýär.
Londonda ýaşaýan Helnik Helga Stenzel gündelik zatlary, iýmitleri we
geýimleri haýwanlara we adamlara öwürmek arkaly gyzykly illuziýalary döredýär.
Helga öz işinde adam jansyz jisimlerde janly-jandarlaryň ýüzüni ýa-da
görnüşlerini görüp bilýän pareidoliýanyň meşhur psihologiki hadysasyny ulanýar.
Helga öz blogynda eşikleriň üstünde otlaýan sygyrlary, bagjyklardan guwlary
ýa-da tost itleri görkezýär.