Köne jübütler – başdan geçirmeleri 80 ýaşyndaka pişik we syçan hakda täze
filme tomaşa etmek, isleseňizem, islemeseňizem çagalyga gutulgysyz gaýdyp
gelmekdir. Ýönekeý çaknyşyklar, ýönekeý gepleşikler we oýlap tapyşlar "Tom we
Jerrini" esasanam çagalar we ulular üçin çydamlylyk baradaky hakyky degişmeler,
müňýyllyklaryň arasyndaky gapma-garşylyk we nostalgiýa dowam edýär.
Tom Pişik we Jerri Syçan 40-njy ýyllarda William Hanna we Jozef Barbera
tarapyndan döredilipdi we şondan bäri ebedi gapma-garşylygy baradaky şortlar
yzygiderli dowam edýär. Mysal üçin, “Tom we Jerri Show” -yň soňky bölümleri
häzirki wagtda Amerikan telewideniýesinde görkezilýär. Iki haýwanyň arasyndaky
gatnaşyklaryň rehimsiz tebigatyna garamazdan, başdan geçirmeleri henizem
aktual.
“Tom we Jerri” animasiýa dünýäsinde gahrymanlaryň hökmany suratda banan
gabygynyň üstünden süýşüp ýa-da ýüzüne tort alan gara we ak sessiz filmlere
deňdigini aýdyp bileris. Emma soňkusy indi köne we sada ýaly görünýän bolsa,
ýaş tomaşaçylaryň yzygiderli gelmegi sebäpli pişik we syçan baradaky multfilm
rahat duýulýar. Warner Bros tarapyndan öndürilen täze film. – bu oýlanyşyksyz
zorlugy haýsydyr bir many taýdan çarçuwa bermek we nusgawy gahrymanlary
häzirki Nýu-Yorkorkuň sahnasyna geçirmek synanyşygydyr.