COVID-19 koronawirusy, täze barlagyň netijesine görä, eşikde üç güne çenli
ýaşap biler. Lesterdäki De Montfort uniwersiteti (DMU) tarapyndan geçirilen
gözlegde, koronawirusyň saglygy goraýyş pudagynda giňden ulanylýan üç
dokumada özüni alyp barşyna seredildi.
Barlagda, Covid-19-a sebäp bolýan SARS-CoV-2 wirusyna gaty meňzeýän
HCoV-OC43 atly koronawirus ulanyldy. Wirusyň bu üstlerde näçe wagt
ýaşandygyny görmek üçin poliester, polikotton we pagta damjalary goşuldy.
“Daily Mail” -iň habaryna görä, poliester wirusyň ýokanç derejede 72 sagada
çenli ýaşamagyna mümkinçilik berýär, 24 sagadyň içinde 100 göterim pagta ölýär.
Şeýle-de bolsa, gözlegler koronawiruslaryň polikotton gibridinde alty sagatlap
ýaşap biljekdigini görkezdi.
Gözlegçiler, tapyndylary alada goýýar, sebäbi janly wirus saglygy goraýyş
işgärleriniň eşiklerine "ýapyşsa", hassahanadan öýlerine äkidilip, dürli ýerlere
ýaýramagynyň mümkindigini aýtdy.
Bu gözleglere ýolbaşçylyk eden mikrobiolog Dr.Katie Laird hökümete ähli
lukmançylyk eşikleriniň hassahanalarda täjirçilik ülňülerine ýa-da senagat kir
ýuwujy serişdeler bilen ýuwulmalydygyny habar berdi.