Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň ýanyndaky Dermanlyk serişdelerini bellige almak we döwlet hil gözegçiligi merkeziniň seljermeleriniň netijeleri boýunça Russiýanyň “EpiWakKorona” atly ikinji rus sanjymyny bellige almak hakynda şahadatnama berildi.

Bu sanjym Russiýa Federasiýasynyň sarp edijileriň hukuklaryny we adamlaryň abadançylygyny goramak ulgamynda gözegçilik boýunça “Wektor” Federal gullugynyň wirusologiýa we biotehnologiýa döwlet ylmy merkeziniň federal býujet edarasynda işlenip taýýarlanyldy.

Sanjymy bellige alyş şahadatnamasynyň berilmegi bu serişdäni satyn almaga we Türkmenistanda peýdalanmaga ygtyýar berýär.