“Huawei”-iň iň ägirt kärhanasy indi garaşsyz kompaniýa öwrüldi. Bu bolsa täze kompaniýa öwrülen kärhana Google hyzmatlaryny we beýleki daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanmaga mümkinçilik berer. Bu barada Hi-Tech.Mail.ru ýazýar.

2020-nji ýylyň noýabr aýynyň ortalarynda Huawei 30-dan gowrak kompaniýany birleşdirýän “Huawei”-den Hormat markasyny satyn aldy. kärhananyň Hormat markasyny satyn alandygy kompaniýanyň resmi saýty tarapyndan satyn alnandygyny resmi taýdan yglan edilipdi. “Kommersant.ru”-nyň pikiriçe, Google maksatnamaly ilkinji Honor smartfonlary 2021-nji ýylyň ýazynda Russiýanyň bazarynda peýda bolar.

Honoryň täze enjamlary barada entek jikme-jiklik ýok we bu smartfonlaryň bahasynyň näçeräk boljakdygy belli däl. Şeýle hem kompaniýa sanksiýalara sezewar edilende öndürilen smartfonlary bilen näme boljagy belli däl. Kompaniýanyň işgärleri bu habar barada hiç hili maglumat bermediler.

Huawei beýleki öndürijilerden ätiýaçlyk şaýlarynyň, tehnologiýalaryň, ygtyýarnamalaryň we programma üpjünçiliginiň elýeterliligini markasyny satmakda esasy mesele hökmünde görkezdi. Bu meseleler 2019-njy ýylda başlandy. Şondan bäri öndüriji ARM arhitekturasyny, Google hyzmatlaryny ulanyp bilmedi we Amerikan kompaniýalary bilen söwda etmek hukugyndan doly mahrum edildi.