Ýapon öndürijisi Tsuçiýa Kaban “Funof Carrying” seriýasyndan adaty bolmadyk täzelik hödürledi – gar adamy üçin torba. “Korrespondent.net”-iň habaryna görä, bu torba çal-grafitden gar adamy ýaly şekillendirilipdir.

Önümiň dizaýnerleri “Çagalaryň hemmesi diýen ýaly uzak gyş syýahatyndan soň gar adamy öýüne getirmegi arzuw edýärler” -diýdi. Çagalaryň bu arzuwyny amala aşyrmak üçin Tsuçiýa Kaban hünärmenleri suw geçirmeýän deri we poliester süýüminden ýasalan kiçijik gar ýagyny götermek üçin ýörite torba döretdiler.

Bulardan başga-da, torbanyň ulanylyşy we öndürilişi hakynda hünärmenler “Tikin maşynynyň dizaýn aýratynlyklary sebäpli torbany egrem-bugram agramyna görä bezeg görnüşinde tikmeli, tikin ugruny we tizligini sazlamaly we tikişleriň arasynda şol bir aralygy üpjün etmeli. Bu boşluk hatda bir millimetr ýa-da iki bölek bilen bozulsa, torbany ulanyp bolmaýar “-diýdi.

Şeýle hem torbada gar adamynyň görnüşini ýoýmazdan aýyrmaga mümkinçilik berýän ýörite çelek bar. Çelek torbanyň içindäki gar adamynyň ýagdaýyny şol bir bolşunda saklaýar.

Torbanyň dizaýnerleri gyş nyşanynyň başga bir möhüm tarapyny ýatdan çykarmadylar: oňa tikilen ýörite gapjykda gar adamyň burnuny hem ýerleşdirip bolýar.