Şotlandiýanyň ilkinji zenan premýer-ministri Nikola Stirling ýurduň ýakyn wagtda Ýewropa Bileleşigine gaýdyp geljekdigini habar berdi. RBK-nyň habaryna görä, premýer-ministr muny 1-nji ýanwarda özüniň twitter sahypasynda yglan edipdir.

Dekabr aýynyň ahyrynda ÝB bilen London 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje giren Breksitden soň söwda gatnaşyklary barada ylalaşyk gazandy. Angliýa bir ýyl ozal ÝB-den resmi taýdan çekilipdi, ýöne köne düzgünler ylalaşyk gazanylýança ulanylýar.

Şotlandiýanyň resmileri ýurduň ÝB-den çykmagyna garşydyklaryny birnäçe gezek mälim etdiler we geljekde Angliýanyň ondan çekiljekdigini aýtdylar. 2014-nji ýylda geçirilen referendumda Şotlandiýalylaryň 55% -iniň Angliýadan bölünmegine garşydygy görkezildi.

2019-njy ýylyň aprelinde Sterjende ilatyň aglaba köplüginiň haýyşy boýunça 2021-nji ýylyň maýyna çenli ýene bir referendumy geçirmegi wada berlipdi. 2019-njy ýylyň oktýabr aýynda Edinburgda iňlisleriň garaşsyzlygyny goldamak üçin 200 müň adamlyk ýöriş geçirildi.

2020-nji ýylyň ýanwar aýynda Beýik Britaniýanyň premýer-ministri Boris Jonson Şotlandiýanyň resmileri tarapyndan geçirilen täze referendumy ret etdi. Stergeniň we onuň tarapdarlarynyň 2014-nji ýyldaky referendumyň garaşsyzlyk boýunça şol referendumyň şotland nesilleri üçin boljakdygyny wada berendigini ýatlady.