Türkmenistan sebitdäki we dünýädäki epidemiologiki ýagdaý sebäpli medeni we sarp ediş hyzmatlary kärhanalarynyň, söwda desgalarynyň, jemgyýetçilik naharhanalarynyň we dini guramalaryň işiniň çäklendirme möhletini 2021-nji ýylyň 1-nji fewralyna çenli uzaltdy. Bu barada orient.tm internet saýtynda bellenilip geçilýär.

Habarda bellenilip geçilişi ýaly, çäklendirmeler kinoteatrlaryň, teatrlaryň, seýilgählerdäki attraksion meýdançalarynyň, muzeýleriň, gözellik salonlarynyň, hammamlaryň we sport desgalarynyň (howuzlar, fitnes we aerobika klublary) degişlidir. Şeýle hem, çäklendirmeler eýeçiligiň görnüşine garamazdan gysga möhletli tölegli okuw we oýun merkezleriniň ähli görnüşlerine degişlidir.

Jemgyýetçilik hyzmatlary pudagynda, häzirki sanitariýa we arassaçylyk düzgünleriniň berk berjaý edilmegi we 09:00-dan 20:00-a çenli tertip bilen dellekhana we tikinçilik atelýeleriniň işlemegine rugsat berilýär.

Fewral aýynyň başyna çenli söwda kärhanalarynyň (azyk we gündelik haryt satýan dükanlardan başga) we jemgyýetçilik iýmit kärhanalarynyň (banket zallary, restoranlar, kafeler we naharhanalar) işi hem çäklendirilendir.

Şol döwürde metjitlerde we zyýarat edilýän ýerlerde dini däp-dessurlar bilen baglanyşykly köpçülikleýin çäreleri geçirmek üçin çäklendirmeler uzaldylýar.