Häzirki wagtda kanadaly alymlar täze bir ylmy gözlegi alyp barýarlar. Oňa görä, “Specs” äýneklerini eýesiniň nämä seredýändigini seljerýän kamera bilen enjamlaşdyrylmak meýilleşdirilýär. Maglumat ýörite programma iberilýär, bu ýerde kitap okamak ýa-da noutbukda işlemek ýaly bir zada näçe wagt sarp edilendigini görüp bilersiňiz.

Oýlap tapyjylar, ýerine ýetirişine gözegçilik etmek isleýänlere duýduryş aýratynlygyny hem goşdular. Äýnek esasy işinden daşlaşanda ses ýa-da yşyk bilen adama duýduryş berip biler. Bu ýagdaýda ulanyjy haýsy hereketleriň netijelidigini kesgitleýär.

Äýnekdäki algoritmleriň ulgamy netijesinde hat okamak, telefon görmek, noutbuk görmek, telewizora tomaşa etmek, şeýle hem sport zallary, ýoga we saz gurallaryny ulanmak ýaly 20 dürli hereketi kesgitlemek ukybyna eýe bolar.