“TelecomDaily” analitikleri bulut wideo gözegçiligini we wideo derňew bazaryny sosial taýdan barlap, öz hasabatyny düzdüler. Bu barada “Meduza” habarlar gullugy ýazýar. Habarlara berilýän habarlara görä, Hytaý, ABŞ, Russiýa gözegçilik kameralarynyň sany boýunça dünýäde öňdeligi eýeleýär.

Sanaw boýunça Hytaýda dünýädäki iň köp kamera bar – 200 million, ondan soň ABŞ 50 million. ABŞ adam başyna düşýän kameralaryň sany orta sany boýunça Hytaýdan yza galýar (ABŞ-da müňe 153, Hytaýda 144). Russiýada her 1000 adama 93 kamera gözegçilik edýär.

Russiýada jemi 13,5 million kamera oturdyldy. Olaryň ýarysyndan gowragy (58,7%) söwda howpsuzlygyny üpjün etmek üçin täjirçilik guramalary tarapyndan oturdylan kameralardyr. Kameralaryň 32,8% -i döwlet edaralarynda we şäher köçelerinde býudjetiň hasabyna oturdyldy. Beýleki 8,5 göterimi şahsy howpsuzlyk üçin fiziki şahslar tarapyndan guruldy.

“TelecomDaily” ähli kameralaryň 5 göteriminden köpüsiniň bulut wideo gözegçiligine birikdirilendigini (wideo akymlarynyň bulut ammarynda ýazga alynýan ýeri) hasaplaýar. Bilşiňiz ýaly, häzirki wagtda bulut wideo gözegçilik bazary ösüş döwrüni başdan geçirýär. Gözleglere görä, 2020-nji ýyla çenli 28% (48 million dollar) ösüş gazanyldy. Bu intellektual informasion bazaryň 2024-nji ýylda 86 million dollara çenli ösmegine garaşylýar.

Gözegçilik kameralarynyň sany boýunça taýýarlanan sanawda Germaniýa (5,2 million), Ýaponiýa (5 million), Angliýa (5 million), Wýetnam (2,6 million), Fransiýa (1,7 million), Günorta Koreýa (1 million), Awstraliýa (1 million).ýaly dünýäniň ösen döwletleri hem bar.