Käbirleri üçin gyş iň ýakymly möwsüm, beýlekiler üçin ýylyň iň “ýakymsyz” wagtydyr. Bularyň hemmesi oňa nähili seredýändigiňize bagly – käbir adamlar aýaz, çygly gar we gar bilen örtülen peýzažy halaýarlar, kimdir biri gyşda diňe palçygy we sowugy gowy görmeýär. Gyzykly tarapy, dünýä ilatynyň ýarysy diýen ýaly ömründe hakyky gar görmeýär.

Gyş biziň ýurdumyzda dekabr, ýanwar we fewral aýlarynda, günorta ýarym şarda bolsa iýun, iýul we awgust aýlarynda myhman bolýar. Astronomiki gyş 21-nji dekabrdan 21-nji mart aralygynda dowam edýär. Geliň indi bolsa gyş pasly bilen baglanyşykly täsin maglumatlar bilen tanyş bolalyň.

Käwagt hökümdarlaryň biriniň buýrugy bilen gyş gelip biler. Nädip diýýärsiňizmi? Bir wagtlar Fransiýanyň koroly Lui XIV tomusda garda typmagy isläpdir. Netijede bolsa korolyň buýrugy bilen duzdan we şekerden ýasalan gar meýdançasy derrew Wersalyň töwereginde hiç hili kynçylyksyz gurlupdyr.

Moskwadaky iň uly gar ýagşy gyşda däl-de, ýazda boldy. Bu waka 1944-nji ýylyň 30-njy aprelinde paýtagtda duýdansyz güýçli gar ýagmagy bilen bolup geçdi. Şol gar kristaljyklary düýeguşuň ýelekleri ýaly ululykda bolupdyr.

Ýewropaly sosiologlar ilatyň arasynda geçirilen gözlegde gyzykly netijä geldiler – gyşda doglanlaryň 100 ýaşa çenli ýaşamak mümkinçiligi beýlekilerden 16% ýokarydyr. Mundan başga-da, beýle adamlar has çydamly we sportda köplenç ýokary netijeleri gazanýarlar.

2012-nji ýylda Wenesiýada şeýle sowuk gyş boldy welin, gondolalar buzda doňupdy we suwuň üstünde hereket edip bilmedi. Şuňa meňzeş ýagdaý 1985-nji ýylda hem bolupdy.

1468-nji ýylda Burgundiýanyň ýerzeminlerinde güýçli sowuk sebäpli çakyrlar hem doňupdyr.

Adamlaryň barmak yzlary ýaly bölekler elmydama biri-birinden tapawutlanýar. Köp ýyllyk gözlegleriň dowamynda şuňa meňzeş gar kristallarynyň jübüti häzire çenli tapylmady.

Adamyň eline düşen iň uly gar böleginiň diametri 38 santimetr.

Gyşy halamaýan adamlar seýrek, ýöne ondan gorkýanlaram bar. Sowuga çydap bilmeýärler we gardan, hatda buzdan gorkýanlar hem bar. Psihologlar muny sinofobiýa diýýärler.