Moskwadaky sürüjilere Kiçik Filewskaýa köçesindäki ulag dyknyşygy üçin 3000 rubl (426,000 soum) jerime salyndy. Awtoulag duralgasyndaky ýörite kamera swetofora çenli bolan ýerde dyknyşyk emele getiren awtoulaglary ýazga alýar.

Şu günlerde bolsa, kiçijik Filewskaýa köçesinden, Zwdenigorodyň dar köçesinden, Rublýowka awtoulag ýoluna geçen sürüjilere garaşylmadyk “bagt haty” geldi. Mundan öň hemme ýerde bolşy ýaly sebitde jemgyýetçilik ulaglarynyň tizligini ýazga almak üçin kamera bar. Geçen güýzden bäri ulgam belliksiz ýerlerde goýlan awtoulaglary ýazga almagy gurapdy.

Düzgün bozulma algoritmi aşakdaky ýaly işleýär: awtoulag gadagan ýerde iki minutdan köp saklansa, ulgam awtomatiki usulda administratiw hasabat düzýär we 3000 rubl jerime salýar. Şeýle-de bolsa, näme üçindir kamera ýaşyl çyra garaşýan ulag dyknyşyklarynda jenaýatçylary ýazga geçirip başlady.

Jerime salnan sürüjiler jerimäni tölemek üçin Moskwanyň döwlet hyzmatlary arkaly şikaýat etmeli. Şol bir wagtyň özünde, sürüjiler düzgün bozulan wagtynda ulag dyknyşygynyň bardygyny subut etmeli.