Hokkeý hüjümçisi Ilýa Kowalçuk Omskyň «Awangard» kluby bilen “1+1” shemasynda şertnama baglanyşdy.

Dürli çeşmeleriň habar bermegine gorä, Kowalçuk şu möwsümiň soňuna çenli 20 mln. rubl gazanar.

Kowalçuk möwsümi “Los-Anjels” toparynda başlady we soňra, iki tarapyň razylaşygy boýunça, “Kings” Ilýa bilen şertnamany ýatyrdy.

Soňra hüjümçi “Kanadiens”-da oýnady. Birnäçe wagtdan soň, “Monreal” Kowalçugy “Waşington”-yň oýunçysyna çalyşdy.

2012-2013, 2013-2018 ýyllarda Kowalçuk SKA komandasynda iki sany “Gagariniň Kubogyny” gazandy.