Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde Ýewropanyň täzeleniş we ösüş bankynyň (ÝTÖB) Aşgabatdaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy bilen geçirilen iş duşuşygynda köpýyllyk hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň möhüm meseleleri hem-de mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Duşuşyga “Halkbank” paýdarlar täjirçilik bankynyň wekilleri hem gatnaşdylar.

Geljekki hyzmatdaşlygyň meýilnamalaryny ara alyp maslahatlaşmagyň barşynda duşuşyga gatnaşyjylar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy, hususan-da, döwlete degişli däl ulgamdaky özara gatnaşyklary ösdürmegiň geljegi barada pikir alyşdylar. Şunuň bilen baglylykda, hususy maliýe edaralary, kiçi kärhanalar, ýurdumyzyň orta we iri kompaniýalary üçin maýa goýumlaryny bölüp bermegiň hem-de maslahat hyzmatlaryny hödürlemegiň mümkinçiliklerine garaldy.

Ýewropanyň täzeleniş we ösüş bankynyň wekilhanasynyň baştutany türkmen ykdysadyýetiniň döwlete degişli däl ulgamynyň wekilleri bilen hyzmatdaşlyga kanagatlanma bildirip, ÝTÖB-niň maliýe hem-de maslahat beriş hyzmatlary arkaly telekeçiligi ösdürmäge ýardam etmek maksady bilen, ýurdumyzyň hususy pudagy bilen işjeň gatnaşyklary dowam etdirjekdigini nygtady. Şeýle hyzmatdaşlygyň netijesinde, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň taslamalarynyň tutuş tapgyry maliýeleşdirildi.