Türkmenistanda ýiti ýokanç keselleriň öňüni almak, sebitdäki we dünýädäki epidemiologiki ýagdaý bilen baglanyşykly Täze ýyl baýramçylyklary döwründe birnäçe çäklendirmeler giriziler. Bu barada orient internet saýtynda bellenilip geçilýär.

Hususan-da, eýeçilik görnüşine garamazdan ministrliklerde, edaralarda we kärhanalarda köpçülikleýin medeni çäreleri geçirmek gadagan edilýär.

Şeýle hem ähli jemgyýetçilik iýmit nokatlarynda köpçülikleýin çärelere gadaganlyk girizilýär. Jemgyýetçilik iýmit nokatlaryna müşderilerine sargyt edilen tagamlaryny eltip bermek işini üpjün etmek tabşyryldy.

Aragatnaşyklary aradan aýyrmak üçin ähli guramalarda, bilim edaralaryna çagalar üçin Täze ýyl çärelerini geçirmek gadagandyr. Çagalar bagyndaky çagalar üçin geçirilýän Täze ýyla bagyşlanan çäreleri onlaýn tertipde geçirilip bilner.

Mundan başga-da, raýatlaryň seýilgählere we beýleki köpçülik ýerlerine baryp görmegi çäklendirmegi we Täze ýyl baýramçylygyny maşgalalary bilen öýde bellemegi hem-de myhmançylyga gitmezligi üçin wagyz ediş çärelerini geçirmek göz öňünde tutulýar.