Söwda-senagat edarasynyň binasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitabynyň arap dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy.

Çärä gazetleriň we žurnallaryň redaktorlary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, professor-mugallymlar düzümi hem-de talyplar, daşary ýurtlaryň we türkmen köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Sanly aragatnaşyk arkaly tanyşdyrylyş çäresine Birleşen Arap Emirliklerinden alymlar we hünärmenler hem goşuldylar.

Tanyşdyrylyş çäresinde çykyş edenler hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň edebi-filosofik eseriniň milletiň ruhy gymmatlyklarynyň dowamatlylygyny üpjün etmäge hem-de mundan beýläk-de wagyz etmäge ýardam etjekdigini biragyzdan bellediler.

Bu kitabyň eýýäm hytaý, ýapon, rus, azerbaýjan, gruzin, ukrain we türk dillerine terjime edilendigini bellemek gerek.