ABŞ-nyň administrasiýasy Moderna tarapyndan öndürilen koronawirus sanjymyny paýlap başlar. Bu habary ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump 18-nji dekabrda aýtdy.

ABŞ-nyň prezidenti şeýle belleýär: “Häzirki zaman sanjym hemmeler tarapyndan makullandy. Paýlamaklyk bolsa derrew başlar. Hytaý wirusy (Koronawirusy göz öňünde tutmak bilen) Ýewropa we dünýä agyr zarba urdy”. Hususan-da, Germaniýa, Fransiýa, Ispaniýa we Italiýa. Sanjymlar ýolda!

Ondan öň ABŞ-nyň Azyk we derman serişdeleri müdirliginiň (FDA) hünärmenler topary Moderna sanjymyny gyssagly ulanmaga rugsat bermegi maslahat berdi.

“Bloomberg” -iň habaryna görä, sanjymy 20 hünärmen goldady, biri bolsa garaşsyz ýagdaýda galdy. Hiç kim garşy çykmady.

Sanjym iki dozadan ybarat. Ikinji doza birinjiden 28 gün soň kabul edilýär. Sanjym -20 gradus temperaturada saklanmalydyr. Şeýle şertlerde ol alty aýa çenli saklanyp bilner.

Döwrebap sanjymyň ABŞ-nyň demirgazyk-gündogaryndaky önümçilik desgalaryndan Tehas ştatynyň Irwing şäherindäki paýlaýyş merkezine, soňra hassahanalara we dermanhanalara eltilmegine garaşylýar.

Ýeri gelende belläp geçsek, ABŞ-da 14-nji dekabrda koronawirus sanjymyny resmi taýdan köpçülikleýin waksinasiýa işi başlandy. Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleriniň (CDC) maglumatlaryna görä, ABŞ hökümeti 2020-nji ýylyň ahyryna çenli 40 million adama sanjym etmegi meýilleşdirýär.

Sanjymyň barlag synaglarynda başlangyç derňewde 94,1%, agyr keselde 100% täsir edýändigi habar berlipdi.