Koronawirus pandemiýasynyň netijesinde 100-e golaý ýurtda işsizlik başdan geçirilýär. Häzirki ýagdaýa uýgunlaşmak üçin kompaniýalar dürli çäreleri saýladylar: biri awtomatlaşdyryş işini çaltlaşdyrmak, beýlekisi dürli amallary sanlaşdyrmak. Bu barada Bütindünýä ykdysady forumynyň “Işçileriň geljegi barada” hasabatynda aýdylýar.

Şeýle hem hasabatda dünýädäki kompaniýalaryň geljekde näme etmegi meýilleşdirýändigi hakynda maglumatlar berilýär. Maglumatlara görä, kompaniýalaryň diňe 1% -i işgärleriň sanyny köpeltmegi, 14% -i – işgärleriň sanyny yzygiderli azaltmagy, 28% -i – işgärleri wagtlaýyn işden aýyrmagy, 30% – işgärleri wagtlaýyn başga wezipelere geçirmegi we 83% – bu işi çaltlaşdyrmak isleýär.

Ýörite pikir soraşma geçirilen işewür ýolbaşçylaryň 80% -den gowragy işewürlik prosesleriniň awtomatlaşdyrylmagyny çaltlaşdyrýandyklaryny aýtdy. Işewür ýolbaşçylaryň 50% -i kompaniýalarynyň iş ýerlerini awtomatlaşdyrmagy çaltlaşdyrmagy meýilleşdirýär.

Hasaplamalara görä, 2025-nji ýyla çenli adamlaryň, maşynlaryň we algoritmleriň arasynda zähmet bölünişiginiň üýtgemegi, dünýädäki işçi güýjüniň 15% -i bolan 85 million işçiniň işisiz galmagyna getirer.

Ýeri gelende belläp geçsek, bu ýagdaý 97 million işgär üçin täze mümkinçilikleri açar. Sebäbi awtomatlaşdyryş prosesinde başga birini ýok edip bir iş döretmek meýli bar. Şeýle-de bolsa, munuň üçin onlarça million adamyň täze hünärleri öwrenmegi zerur bolar.