“Meduzanyň” habaryna görä, Meksikanyň günbatar kenaryndaky deňiz haýwanlaryny goramak ekspedisiýasy henizem näbelli akula kitine duş geldi.

Täze görnüşi anyk kesgitlemegine garaşylýan zoologiki ekspedisiýa 2020-nji ýylyň güýzünde geçirildi. Gözlegçiler gämide San Benito adasyna öň belli kitiň görnüşleri barada maglumat ýygnamak üçin gelip, ýolda howa almak üçin suwuň ýüzüne çykan üç kit bilen ýüzbe-ýüz boldular.

Ekspedisiýa agzalary kitleri surata düşürdiler we seslerini ýazga aldylar. Bu maglumatlaryň soňraky seljermesi bu kitleriň dişleriniň gurluşynyň beýleki kitleriň görnüşine meňzemeýändigini we olaryň çykaran sesleriniň başgaçadygyny görkezdi.

Alymlar ýakyn wagtda DNK-ny izolirlemek üçin kitiň duşan pursatynda alnan suw nusgalaryny seljererler. Netijede bolsa, bu täze görnüşiň tapylandygyny resmi taýdan ykrar ediler.