Söwda-senagat edarasynyň binasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň azerbaýjan dilinde neşir edilen “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy.

Dabaraly çäre ýurdumyzyň Daşary işler ministrligi tarapyndan ýetip gelýän şanly sene — Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp, Söwda-senagat edarasynda geçirilýän halkara serginiň çäklerinde guraldy.

Tanyşdyrylyş çäresine Azerbaýjan Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary hem-de wekilleri, ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlar düzümi we talyplary gatnaşdylar. Göni wideoaragatnaşyk arkaly olara Azerbaýjanyň belli ylym işgärleri hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri goşuldylar.