“RBK” habar gullugynyň twitterdäki sahypasynyň habar bermegine görä, Ýaponiýanyň “Haýabusa-2” kosmos barlagy tarapyndan Rýugu asteroidinden toprak nusgalary bilen doldurylan kapsulanyň Awstraliýanyň günortasyndaky Wumera çäklendirilen zolagyna gonandy.

Habarda “6-njy dekabr Ýaponiýa wagty bilen sagat 04:31-de kapsulanyň yzyna dolanmagy bilen baglanyşykly ähli amallar tamamlandy. Operasiýa diýseň gowy boldy “-diýilýär.

“Haýabusa-2” barlagy 2014-nji ýylyň dekabrynda Rýugu asteroidine uçuryldy. 2019-njy ýylyň mart aýynda enjamyň bir topara birleşdirilen kislorod we wodorod atomlaryny öz içine alýan asteroidden alnan nusgalarda minerallary tapandygy habar berildi.

Gözleg çäreleriniň dowamynda 2019-njy ýylyň iýul aýynda asteroidiň üstünde emeli krater emele getirildi we topragyň barlag nusgalary alyndy.

Bu işiň netijesinde alymlar älemdäki ýaşaýşyň barlygy baradaky soraglara jogap berip biljek suwuň ýa-da organiki maddalaryň yzlaryny kesgitlemäge umyt edýärler.