“Korrespondent.net”-iň habaryna görä, astronomlar ASKAP radioteleskopynyň toplumyny ulanmak kosmosda adaty bolmadyk radiasiýa halkalaryny ýüze çykardylar.

2019-njy ýylyň ahyrynda älemiň ewolýusiýa kartasyny (EMU) döretmek üçin maglumatlary ýygnan ASKAP üç sany adaty bolmadyk tegelek jisime duş geldi. Olaryň asmanda kosmiki tüsse halkasy ýaly görnüşe eýedigi aýdylýar.

Astronomlar olara “adatdan daşary radio halkalary” diýýärler.

Ilki bilen alymlar muny programma üpjünçiliginiň näsazlyklary bilen baglanyşdyrdylar, ýöne beýleki radioteleskoplar hem olaryň bardygyny tassykladylar. Obýektleri diňe radio tolkunlary arkaly görüp bolýar we rentgen, optiki ýa-da infragyzyl diapazonda tapyp bolmaýar.

EMU taslamasynyň gözlegçileri ASKAP-daky ähli maglumatlary gözden geçirdiler we ýene-de müň töweregi şular ýaly radio halkalarynyň bardygyny anykladylar. Alymlar entek bu jisimleriň aralygyny, ululygyny we gelip çykyşynyň ähtimallygyny bilenoklar.

Işleýiş wersiýasyna görä, adaty bolmadyk radio halkalary uzakdaky galaktikalarda partlamalar, çalt radio tolkunlary ýa-da neýtron ýyldyzlarynyň gara deşikler bilen çaknyşmagy sebäpli dörän tolkunlar bolup biler.

Bu radio halkalary yzarlamaga kömek etmek üçin häzirki wagtda bütin dünýäde radio teleskoplaryň ählijesi işe düşürilýär.