Amerikanyň “Merriam-Webster” düşündirişli sözlügini döredenler “pandemiýa” sözüniň 2020-nji ýylda iň köp ulanylan sözüdigini habar berdi.

Bu söz ähli gözleg serwislerinde iň bir meşhur söz. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy koronawirus keselçiligini pandemiýa diýip yglan edeninden soň, 11-nji martda Merriam-Webster-de gözleg bir ýyl ozalky senä garanyňda 115,806 göterim ýokarlandy.

Sözlük ulanyjylary tarapyndan iň köp gözlenen 11 sözüň arasynda koronawirus (koronawirus), defund (“maliýeleşdirmegiň kesilmegi”), Mamba (“Mamba”), Kraken (“Kraken”), karantin (“karantin”), antebellum (“uruşdan öňki”), şadenfreude (“serhoşlyk”), asimptomatik (“asimptomatik”), biperwaý (“ garamazdan … ”), nyşan (“nyşan”) we malarkey (“bolgusyz”) diýen sözleriň hem bardygyny belläp geçýär .

2019-njy ýylda “Merriam-Webster Dictionary” sözlügi ýylyň sözi hökmünde they (“olar”) sözüni saýlapdy.

Oksford sözlügi şu ýyl ýylyň sözi hökmünde 16 söz saýlady. Olaryň arasynda “pandemiýa” sözi ýok, ýöne COVID bilen baglanyşykly “koronawirus” we “çäklendirme” ýaly başga sözler bar. Oksford sözlüginde “ýatyrmak medeniýeti” we “Belarus” ýaly pandemiýa degişli däl sözler hem bar.

Ondan öň başga bir abraýly iňlis sözlügi, “Collins English Dictionary” 2020-nji ýyl üçin esasy söz hökmünde “lokdauny” saýlady. Iňlis Kollins sözlügi hem ýylyň sözüni “lokdaun” diýip atlandyrdy. Russiýada bolsa samoizolýasiýa “öz-özüňi izolýasiýa etmek” 2020-nji ýyl üçin söz diýlip ykrar edilipdi.