Diňe kädiniň özi däl, tohumlary hem saglygyňyza peýdaly. Kädiniň çigidi ýokumly witaminlere we minerallara baýdyr.

Çärýek bulgur kädiniň çigidinde azyndan 15 gram işjeň ýag we 8-10 gram ýokary hilli belok bar. Şeýle-de bolsa, kädi tohumlarynyň ýokary energiýa gymmaty we kaloriki mukdary 150 gram.

Adamlar üçin kädiniň tohumynyň iň möhüm aýratynlygy, düzüminde magniý we beýleki minerallaryň barlygydyr. Balyk tohumynyň ýagy marganesiň, misiň, demiriň we magniniň çeşmesidir. Magniý keýpiňi göterýär we oňat ukyny üpjün edýär. Düzümindäki marganes bolsa kollagen sintezi, birleşdiriji dokuma we süňk saglygy üçin zerurdyr. Ondaky demir bedende kislorodyň aýlanmagyna, sink – immunitetde ýokarlanmagynda, mis bolsa – energiýa öndürmekde gatnaşýar. Bular kädiniň tohumynyň adam bedeni üçin gerekli bolan peýdaly maddalara örän baýdygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Bulardan başga-da kädiniň tohumy esasanam aýallar üçin peýdalydyr. Sebäbi onuň düzüminde antioksidant häsiýetleri bolan köp mukdarda E witamini bar. Şeýle-de, ondaky karotinoidler çişme we dowamly kesel töwekgelçiligini hem azaldýar. Ýene bir belläp geçmeli ýeri, köp hünärmenler prostatit bejergisinde kädiniň tohumyny ulanmagy maslahat berýärler.

Bal bilen kädi tohumy köpden bäri çagalar we agramy ulular üçin iýmit goşundysy hökmünde ulanylýar. Kädi tohumynyň ýene-de bir aýratynlyklaryndan biri, köp peýdaly ýaglaryň bolmagydyr. Bu önüm omega-3 kislotalarynyň, alfa-linolen kislotasynyň iň oňat çeşmesidir. Onuň ýag kislotalary ýürek we gan damarlaryny çişmekden we kesellerden goraýar.

Süýji keseli üçin kädiniň tohumynyň ilkinji peýdasy, ganyň düzümindäki süýjä gözegçilik etmekdir. Kädi tohumyny gündelik sarp etmek insuliniň önümçiligini gowulaşdyrmaga we keseliň döremek howpuny azaltmaga kömek edýär.