26-njy noýabrda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň ýapon dilindäki terjimesiniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy.

Dabara Ýaponiýanyň Parlamentiniň. Daşary işler, Söwda we senagat, Adalat ministrlikleriniň, şeýle hem Ýaponiýanyň Liberal demokratik partiýasynyň, JETRO we JECO guramalarynyň hem-de ýapon ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Tanyşdyrylyş dabarasynyň dowamynda Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi çykyş etdi.

Ýaponiýanyň Parlamentiniň wekilleri bu eseriň gymmatyny bellemek bilen, ýapon okyjylarynyň hem-de Türkmenistana gyzyklanma bildirýän islendik adamyň, siwilizasiýanyň ösüşine wajyp goşant goşan türkmen halkyna mahsus häsiýetlere hem-de halkyň däp-dessurlaryna anyk göz ýetirip biljekdiklerine çuňňur ynam bildirdiler.