“Harper’s Bazaar”-yň habar bermegine görä, käbir ýagdaýlarda süýt bilen çaý içmek jedel döredýär. Barlaglar bu barada näme diýdi? Netijeleri bilen tanyş bolalyň.

Gara we gök çaýlar dünýäde iň meşhur içgileriň biridir. Bularyň ikisi-de bir ösümlik ýapragyndan ýasalýar. Diňe ýetişmegiň dürli döwürlerinde ýygnalyp, dürli usullar bilen işlenýär. Olaryň hemmesi antioksidantlara baýdyr. Çaýdaky flawonoidler beden öýjüklerini erkin radikallardan goraýar. Wagtyndan öň garramaga we dürli kesellere sebäp bolup biljek okislenmäniň öňüni alýar.

Emma käbir ýagdaýlarda süýt we çaý içmek jedelleriň birine öwrüldi. Ilki bilen, laktozanyň garry adamlar üçin peýdasy şübheli. Hünärmenleriň köpüsi, hatda laktoza çydamsyzlygy bolan adamlar hem ony asla içmeli däldirler diýýärler. Emma bu soraga takyk jogap tapylmady. Alymlar süýtli çaýyň hakykatdanam peýdalydygyny ýa-da ýokdugyny entek subut etmediler.

Beýleki tarapdan, süýt sagdyn we adaty dokumalaryň dikeldilmegi üçin zerur bolan belok, kalsiý we kaliý maddalaryna örän baý önümdir. Süýt çaýa goşulanda, onuň ýokumlylygy çaýdaky antioksidantlar bilen birleşýär. Birnäçe gözleg bu tendensiýanyň ýokary holesterine garşy göreşmekde we gan damarlaryny arassalamakda täsirini goldaýar. Süýtli çaý kofe ýaly iýmit siňdiriş ulgamynyň gyjyndyrmalaryny bozmaýar.

Şeýlelik bilen, gündelik süýtli çaýyny içmek maslahat berilýär. Iki önümdäki, ýagny, süýdäki we çaýdaky işjeň maddalaryň täsiri sebäpli, şeýle saýlaw bedene diňe peýdaly bolup biler.