Kadaly iýmitlenýän we saglygy barada alada edýän adamlar üçin kädi iň möhüm önümlerden biridir. Bu makala kädi yzygiderli sarp edilse bedende haýsy üýtgeşmeleriň bolup biljekdigi baradaky soraga jogap berer.

100 gram kädide 22-24 kaloriýa energiýa, diňe 1 gram belok we 4-4,5 gram uglewodlar. Bu diýildigi onuň düzüminiň ýagsyzdygyny aňladýar. Kädili tagamlar bolsa aşa semiz we süýji keseli bolan we horlanmak isleýän adamlar üçin maslahat berilýär.

Kädi allergiýa seýrek sebäp bolýar. Ol diňe bir ulular üçin däl, eýsem çagalar üçinem iň peýdaly önümlerden biridir. Onuň şiresi A witamine we karotine baýdyr. Bu maddalar ýokary antioksidant häsiýetlere eýe hasaplanýar, fermentleriň sintezine gatnaşýar. Şeýle hem kädi belok we kollagen önümçiligini kadalaşdyrýar.

Bu önüm gözüň ýagtylygynda möhüm rol oýnaýan rodopsiniň önümçiligine täsir edýär. Kädide E we C witaminleriniň bolmagy aşgazanda iýmitiň ýeňillik bilen siňdirilmegini ep-esli gowulandyrýar. Kädide B, H, K we PP witaminleri hem bar.

Immuniteti güýçlendirmek üçin sowuk ýagdaýynda iýmek maslahat berilýär.

Kädiniň şiresi multiwitaminler ýaly peýdalydyr we sowuklamadan we dümewden dynmaga kömek edýär. Kädide adam bedenindäki gormonlara meňzeş maddalar hem bar. Şonuň üçin hem ony önelgesizligi gowulandyrmak üçin hem ulanyp bolýar.

Kädide ýürek işini we nerw ulgamyny gowulandyrýan magniý bar. Kädi deriniň, saçyň we dyrnagyň daşky görnüşine we güýjüne oňyn täsir edýän witaminlere we minerallara baýdyr. Ony yzygiderli sarp etmek garramagy haýalladýar we daşky keşbiňi gözelleşdirýär.

Mundan başga-da, kädi demir we mis ýaly elementleriň hem hazynaly sandygydyr. Bu maddalar gan aýlanyşygyny gowulandyrýar, ganazlygyň öňüni alýar we organlara we öýjüklere gan üpjünçiligini gurnaýar. Beloklaryň we uglewodlaryň bedene siňmegi bu maddalaryň barlygyna baglydyr.

Balyk kremniý duzunyň esasy çeşmesidir. Bu mineral kollagen sintezi üçin zerurdyr. Bişirilen kädi iýmit siňdiriş meselesi, bagryň we böwrekleriň çişmeginden ejir çekýän adamlar üçin amatlydyr. Kädiniň diňe bir özi, eýsem, tohumlary hem ynsan saglygy üçin peýdalydyr. Kädiniň çigidi bedene güýç berýär. Gurçuk keselleriniň öňüni alýar.