Alymlar 2015-nji ýylda Iberiýa ýarym adasynda ýerleşýän haýwanlaryň gaýa suratlarynda özboluşly stil tapdylar. Olar Ispaniýanyň demirgazygyndaky gowaklardan alnan şekilleri Ýewropanyň beýleki sebitlerinde tapylan suratlar bilen deňeşdirdiler.

Çyzgylar Eizbitart düzlüginiň ýokarsyndaky gowaklardan tapyldy. Suratlarda bolsa, esasan, tur öküzleri şekillendirilipdir. Alymlar şekilleriň stiliniň we turlaryň şahlarynyň we el-aýaklarynyň şekillendiriş aýratynlyklarynyň Fransiýada tapylan Grawetian medeniýetiniň oýma stiline meňzeýändigini mälim etdiler. Bu medeniýetiň 34-24 müň ýyl ozal gülläp ösendigi çak edilýär – oňa degişli artefaktlar tutuş Ýewropadan tapyldy, ýöne Iberiýa ýarym adasynda däl. Ispaniýadaky gowaklardan çekilen stil Ortaýer deňzi we Fransiýanyň günortasy üçin mahsusdyr.

Şonuň üçin hünärmenler Grawet medeniýetiniň has giň ýaýrandygyny we ýüze çykyşlarynyň has köpdürlidigini, rok sungatynyň umumy däp-dessurlar bilen baglanyşyklydygyny aýtdylar.