Daşoguzyň zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhanasynda şu ýylyň başyndan bäri 7 million 500 müň manatlykdan gowrak önüm öndürildi.

“Türkmenistan: Altyn Asyr” elektron gazetiniň anna güni habar berşi ýaly, şu ýylyň dowamynda kärhanada 9 million manatlyk önüm öndürmek meýilleşdirilýär.

Bu ýerde lukmançylyk üçin niýetlenen önümleriň 50-ä golaý görnüşi öndürilýär. Hususan-da, kärhanada öndürilýän dürli ölçeglerdäki hasa, gipislenen we elastik bintlerine, leýkoplastyra, dezinfisirlenen tamponlara, warikoz, dyz we topuk üçin elastik joraplaryna isleg artýar.

Şeýle-de ýakynda önümçiligi ýola goýlan dokama däl matadan operasiýa üçin niýetlenen bir gezeklik lukmançylyk halatlary we kombinezonlary hem-de agardylan hasa matasy uly islege eýedir.

Bellenilişi ýaly, kärhanada oturdylan Germaniýanyň, Şweýsariýanyň, Türkiýäniň, Fransiýanyň we beýleki ýurtlaryň belli kompaniýalarynyň enjamlary ýurduň lukmançylyk edaralarynyň islegine görä önüm öndürmäge hem-de önümleriň görnüşlerini artdyrmak bilen önümçiligiň mukdaryny yzygiderli ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

Daşoguz welaýatynyň zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhanasy 2014-nji ýylda ulanylmaga berildi. Kärhanada 100-den gowrak önümçilik enjamlary oturdylyp, ýylda 13 million sany taýýar gaplanan önümi öndürmäge ukyplydyr.