Satirik keşpleriň ussady Mihail Žwaneskiý RIA Nowostiniň habaryna görä 87 ýaşynda aradan çykdy. Ol şu ýylyň mart aýynda 86 ýaşyny doldurandan soň sahnalary saglyk ýagdaýy sebäpli terk edipdi.Žwaneskiý şol döwürlerde özüni erbet duýýandygyny aýtdy.

Mihail Žwaneskiý 1934-nji ýylyň 6-njy martynda Odessada dünýä indi. Ol Ukrainanyň we Russiýanyň halk suratkeşi, Russiýanyň prezident baýragynyň eýesi. Ol öz döredijilik işiniň dowamyndan miniatýuralaryny we monologlaryny ýerine ýetirdi we beýleki suratkeşler üçin gollanmalary ýazdy. A. I. Raikin teatrda işlän döwründe Roman Kartsew we Wiktor Ilçenko üçin 300-den gowrak miniatýura çekdi we monolog ýazdy. Soň bolsa ol döredijilik äleminde, onda-da telewideniýede özüni görkezip başlady. 2002-nji ýyldan bäri her aýda “daşary ýurt gullugynyň işgäri” gepleşigine ýolbaşçylyk edýärdi. Eger bilýän bolsaňyz, 2019-njy ýylyň dekabryndan bäri görkeziş wagtlaýyn kesilipdi.