Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi, Hytaýyň Sanýa şäherinde VI Aziýa kenarýaka oýunlarynyň Guramaçylyk komiteti bilen wideo konferensiýa görnüşinde ýygnak geçirdi.

VI Aziýa kenarýaka oýunlary 2020-nji ýylyň 28-nji noýabryndan 6-njy dekabry aralygynda geçirilmelidi. Şeýle-de bolsa, COVID-19 pandemiýasy sebäpli bu oýunlar 2021-nji ýylyň 2-10-njy apreline çenli yza süýşürildi.

Gatnaşmak üçin Aziýa Olimpiýa Geňeşiniň agzalary bolan 45 Milli Olimpiýa Komitetiniň 3000 türgeni we işgärleri hasaba alyndy. Emma 31-nji dekabra çenli hasaba alyş möhletiniň 4000-e ýetmegine garaşylýar.

Bu duşuşygyň gün tertibinde esasy mesele Sanýa gelýänleriň saglygyna we howpsuzlygyna gönükdirildi. Bularyň arasynda karantin proseduralary, synag we oýun şäherçesinde jemgyýetçilik aralygy saklamak göz öňünde tutulandyr.

VI Aziýa kenarýaka oýunlary 16 sport görnüşinde 82 ýaryş geçirer. Käbir topar ýaryşlary, oýunlar başlamazdan 31-nji martda başlar.

Sanýada ýaňy-ýakynda gurlan Atletler şäherçesi 4000 türgen we işgär üçin niýetlenendir.