Rus lukmany Inna Mazko şöhlat önümleriniň görnüşleriniň käbir peýdaly taraplary barada gürrüň berdi.Döwlet ülňülerine laýyklykda etden, ýagdan, içegelerden we ysly zatlardan ýasalan tebigy şöhlatlar belok we energiýanyň ajaýyp çeşmesidir. Şöhlatyň düzümindäki tebigy et bedeni gowy iýmitlendirýär, içegeler bolsa öz gezeginde peýdaly witaminlere baýdyr.

Lukmançylyk we iýmit barlaglary ülňüleri esasynda öndürilen şöhlat diňe bir tagamly bolman, eýsem peýdalydyr. Şöhlat dürli etlerden ýasalýar. Şonuň üçin olaryň bedene edýän täsiri başgaça. Käbir şöhlatlarda ganazlygy ýeňip geçmäge kömek edýän köp mukdarda demir bar. Ol halsyzlykda we hatda gan ýitmegine-de oňyn täsir edýär – diýip bilermen aýtdy.

Inna Mazko guş ýa-da iýmit sygyr etinden öndürilen tebigy şöhlatlaryň ýagynyň azdygyny we aşgazan-içege we ýürek-damar ulgamlaryna zyýan bermeýändigini belleýär. Beden şeýle etdäki belogy aňsatlyk bilen siňdirýär: myşsalar üçin güýç hökmünde hereket edýär.

Gastroenterologyň pikiriçe, şöhlat önümleriniň köpüsini asyl tebigy et görnüşinde sarp edýänler az. Emma şöhlat görnüşinde tebigy et öňküsinden hem ýakymly önüme öwrülýär. Şeýle-de bolsa, hünärmen häzirki zaman şöhlatlaryň köpüsiniň degişli standartlara laýyk gelmeýän görnüşleriniň hem bardygyny duýdurýar.