Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hem-de olara hünär derejelerini bermek hakynda Permana gol çekdi.

«Kazyýet hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunynyň 54-nji, 56-njy, 72-nji we 83-nji maddalaryna laýyklykda, karar edildi:

Bäşim Ataýewi Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň kazysy wezipesine bellemeli;

Babajan Gurbangeldiýewiç Welmämedowy Ahal welaýat kazyýetiniň kazysy wezipesine belläp, Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrap kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşatmaly;

Serdar Altyýewiç Seýtiýewi Balkan welaýatynyň Balkanabat şäher kazyýetiniň administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazysy wezipesine bellemeli we oňa 5-nji hünär derejesini bermeli;

Ýagşymyrat Toýlyýewiç Ýazmuhammedowy Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrap kazyýetiniň kazysy wezipesine bellemeli we oňa 5-nji hünär derejesini bermeli;

Ýusup Kurbankulyýewiç Hudaýberdiýewi Balkan welaýatynyň Etrek etrap kazyýetiniň kazysy wezipesine bellemeli we oňa 5-nji hünär derejesini bermeli;

Merdan Ilmämmedowiç Amanowy Lebap welaýatynyň Hojambaz etrap kazyýetiniň kazysy wezipesine bellemeli we oňa 5-nji hünär derejesini bermeli;

Atanýaz Sahytowiç Meredowy, ygtyýarlyklarynyň möhletiniň tamamlanandygy sebäpli, Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň başlygy wezipesinden boşatmaly;

Tyllagözel Myradowany, ygtyýarlyklarynyň möhletiniň tamamlanandygy sebäpli, Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşatmaly;

Merdan Meretgeldiýewiç Jumanazarowy, ygtyýarlyklarynyň möhletiniň tamamlanandygy sebäpli, Ahal welaýatynyň Gökdepe etrap kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşatmaly.