Ýurdumyzyň zähmetsöýer ekerançylary güýzlük bugdaýyň ekişiniň tamamlanandygy barada hasabat berdiler. Şu möwsümde 690 müň gektar meýdana bugdaý ekildi.

Geljek ýylda Türkmenistanda 1 million 400 müň tonna bugdaý taýýarlamak göz öňünde tutulýar. Ekinleriň häzirki ýagdaýy hem-de milli Liderimiziň yzygiderli goldaw bermeginden ruhlanan edermen daýhanlarymyzyň tutanýerli zähmeti bu borçnamalaryň ýene-de üstünlikli ýerine ýetiriljekdigine ynam döredýär.