Täze “iPhone 12” -iň daşky keşbi ulanyjylar üçin oňaýsyzlyk döretdi. Hususan-da, Hytaýyň Weibo we Tieba sosial ulgamlarynda “iPhone 12” -iň eýeleri smartfony satyn alan ilkinji günlerinde onuň barmaklarda we eliň aýasynda yzlaryň peýda bolandygyny görkezýän suratlary ýerleşdirýärler. Ýagny, täze gadjetiň eýeleri eýýäm bu mesele bilen ilkinji günlerden ýüzbe-ýüz boldular. Ulanyjylar smartfonyň gyralarynyň ulanyjynyň eline şikes ýetirýänligine nägileligini bildirýärler. Smartfonyň elde uzak saklanmagy netijesinde hatda elleriňi kesýändigini hem belleýärler.

“iPhone 12” -iň aýratynlygynyň bäşinji nesil torlary üçin mümkinçiliginiň bardygyny bellemek bolar, üstesine-de, onuň daşky üýtgeşmesi “iPhone 4” we “iPhone 5” -iň döwrüniň dizaýnyna gaýdyp gelmek boldy. Ýagny Amerikan korporasiýasyny döredijiler aýlaw dizaýndan ýüz öwürmek kararyna geldiler. Her ýyl smartfonlaryň göwrüminiň üznüksiz ulalýandygy adaty ýagdaý, ýöne başga bir tarapdan ulanyjynyň eli üçin hem oňaýly smartfon gerek bolup durýar. Tanymal hytaý blogçysy, işiň görnüşiniň enjamy ulanmaga amatsyz edýändigini hem belläp geçdi. Şeýlelikde, enjamyň başga bir kemçiligi ýüze çykaryldy. Şeýle-de bolsa, markanyň muşdaklary beýle meseleleriň ýokdugyna we şikaýatlaryň gaty uzakdadygyna ynanýarlar. Amerikan tehnologiýa ägirtleriniň önümleriniň muşdaklary “iPhone 12” -iň “Apple” smartfonlarynyň dördünji we bäşinji nesli bilen birmeňzeş stilde ýasalandygyny bellediler. Emma öň hiç kim beýle oňaýsyzlyklardan zeýrenmändi.

Şeýle-de bolsa, gadjetiň kemçilikleri az däl. Onuň batareýasy hem uzak zarýad saklamaýar diýip belleýärler. Esasanam, enjamyň zarýady 5G torlaryna birikdirilende çalt gutarýar. Bir synyň awtory bu barada iki ýarym sagatlap smartfony ulanandygyny, şondan soň zarýadyň bary-ýogy 18%-niň galandygyny belleýär.