ürkmenistanyň Daşary işler ministrligi Konsullyk gullugynyň işini sanly ulgama geçirmek maksady bilen, “Resminamalary (tassyklamak) kanunlaşdyrmak” we “Onlaýn usulda raýatlary konsullyk hasaba almak” üçin programma üpjünçiligini satyn almagy meýilleşdirýär. Bu barada Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň saýtynda habar berilýär.

Habarda bellenilişi ýaly, üpjün ediji, şu ýylyň 30-njy oktýabrynda Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça geçiriljek bäsleşigiň dowamynda saýlanar.

Türkmenistanyň Konsullyk wezipesindäki adamlar öz ygtyýarnamalarynyň çäginde konsullyk okrugy ýa-da bu häkimiýetden gelip çykýan notarial hereketleri, raýat ýagdaýy baradaky aktlaryň bellige alynmagy, resminamalary we dürli aktlary kanunlaşdyrýar.

Konsullyk edaralaryna Türkmenistanyň daşary ýurtlarda ýerleşýän diplomatik wekilhanalarynyň konsullyk bölümleri hem degişlidir. Olar Türkmenistanyň ýuridiki taraplarynyň we raýatlarynyň hukuklaryny we bähbitlerini goraýar.