Türkmenistanyň Mejlisi ýurdumyzyň 2019-njy ýyl üçin Döwlet býujetiniň girdejiler boýunça 83 868 097,0 müň manat we çykdajylar boýunça 83 716 718,0 müň manat möçberinde ýerine ýetirilendigini tassyklady.

Bu barada Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy karar çykardy.