Syýahatçylary kosmosa ibermegi meýilleşdirýän “Blue Origin” Aerokosmos kärhanasy “New Shepard” kysymly kosmos gämisiniň ýene bir üstünlikli synagyny yglan etdi. Şeýle hem geljekde ýeriň emeli hemrasynyň ýüzüne awtomatiki usulda gonmagyny synagdan geçirdi.
Uçandan soň, raketa 106 kilometre çykyp, kosmosyň resmi serhedine ýetdi, şondan soň ýolagçy bölümi güýçlendiriji basgançakdan aýryldy we paraşýut ulgamy bilen gondy. Raketanyň özi, Ilon Maskyň netijesi bilen deňeşdirip, awtomatiki tormozlamak üçin öz hereketlendirijisini ulanyp, ýere gaýdyp gelmegi başardy.
Täze Shepard, NASA tarapyndan işlenip düzülen dürli datçikleri goşmak bilen on iki gözleg guralyny alyp, geljekde dolandyrylýan we robot kosmiki gämilerine Aýyň üstünde ýokary takyklyk bilen üstünlikli gonmagy üpjün etdi.
Kosmos gämisiniň indiki synag uçuşy şu ýylyň dekabrynda meýilleşdirilýär, eger synag üstünlikli tamamlansa, “Blue Origin” 2021-nji ýylda öňünde goýlan wezipesini ýerine ýetirip biler. Geljekde bu kärhana diňe bir kosmos syýahatçylygyny ösdürmek bilen çäklenmän, NASA bilen Aý programmasynyň çäginde, şol sanda ýeriň hemrasyna adamy gonmagy meýilleşdirýär.

A.Pälwanow,
Türkmen oba hojalyk institutynyň
Oba hojalygynyň guralyşy we dolandyrylyşy
kafedrasynyň öwreniji mugallymy