Biz Türkmenistanda metr hasabyny ulanýarys. 1000 metr 1 kilometre deñdir. Garaýollarda, has dogrusy awtoulaglarda ýa km bardyr ýa-da mil bardyr. Garaýollardaky 1 mil 1609,344 metre deñdir. 1 deñiz mili bolsa 1852 metre deñdir.
1 deñiz miliniñ näme üçin 1852 metre deñdir diýip soralaýsa, onda şeýle jogap bermek mümkin.
Dünýä ýerşarynyñ daşyndan bir gezek aýlansak 40000 km aralyga ýetýär. Dünýä ýerşary 360° ybaratdyr. Her bir gradusyñ aralygy 111 km ybaratdyr. Her bir gradusyñ aralygynam 1 sagady emele getirýän 60 minuda bölenimizde, 1852 metri netije çykararys. Hana, şol hem deñiz milidir.

Ýer şarynyñ ekwatorynyñ uzynlygy
40000 km
40000:360°=111,111
111km÷60minut=1,852km
1,852km=1852m

Baýew Hudaýberdi