Maýa goýum bank ägirdi Goldman Sachs çarşenbe güni irden üçünji çärýegiň täsirli netijelerini habar berdi. Girdejisi takmynan iki esse artyp, 3,6 milliard dollara ýetdi we Wall Street raýonynyň çaklamalaryndan aňsatlyk bilen öňe geçdi. Girdeji bir ýyl ozalkydan 30% ýokarlandy we analitikleriň çaklamalaryndan ýokary boldy.
Şeýle-de bolsa, “Goldman Sachs” -yň (GS) paýnamalary tekiz boldy.
“Goldman Sachs” mart aýyndan bäri bir stockada ýüze çykan partlamalardan peýdalandy.
Söwda bölümi üçin girdeji ep-esli ýokarlandy we Goldman Sachs aktiwleri dolandyrmak işinden satuwda uly girdeji gazandy, ilkinji köpçülige hödürlenýän teklipleriň köpelmegi sebäpli bir stocka ýazuw töleglerinde sagdyn böküş etdi.
CEOerine ýetiriji müdir Deýwid Süleýman press-relizde Covid-19 sebäpli dünýäniň “näbellilik gurşawynda” galýandygyny boýun aldy, ýöne “müşderilerimiziň pandemiýa sebäpli ýüze çykan kyn ykdysadyýetden çykyp başlandyklary sebäpli, kömek bermäge taýýardyk” -diýdi. esasanam şu ýyl gazanan bazar paýymyzy göz öňünde tutup, dikeldilýär we ösýär. ”
“Goldman Sachs”, köp hünärmenleriň has oňat dikeldişiň garaşýandygy sebäpli, geljek ýyl ykdysadyýetiň gaýtadan dikeljekdigine umyt baglaýar. Kompaniýa slaýd prezentasiýasynda ABŞ-nyň ykdysadyýetiniň şu ýyl 3,4% gysylmagyndan soň 2021-nji ýylda 5,8% ösmegine garaşýandygyny aýtdy.
Bu kompaniýa, Wall Streetdäki beýlekiler ýaly, pandemiýa sebäpli işini alyp barşynda päsgelçiliklere sezewar boldy.
Analitikler bilen geçirilen konferensiýada Süleýman Gonkongda we Tokioda işleýänleriň takmynan 60% -iniň ofisine, işgärleriniň ýarysyna golaýynyň Europeewropadaky ofisine gaýdyp gelendigini aýtdy.
Emma Londonda we Wall Streetde kadaly ýagdaýa gelmek üçin has köp wagt gerek.
Süleýman, Angliýadaky işçileriň diňe 30% -iniň ofisine gaýdyp gelendigini we häzirki wagtda Nýu-Yorkorkuň baş edarasynda 2000 töweregi adamyň işleýändigini, Nýu-Yorkorkuň işgärleriniň takmynan 30% -iniň hepdede bir gezek aýlanýandygyny aýtdy.
“Goldman Sachs”, “JPMorgan Chase” (JPM) we “BlackRock” (BLK) güýçli girdejilerinden we “Citigroup” (C) we Bank of America (BAC) tarapyndan gazanylan netijelerden soň üçünji çärýek sanlaryny habar beren iň uly maliýe firmasydyr.

Guwanç Mülkiýew
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba
hojalyk uniwersitetiniň mugallymy